Brandskyddsrådgivning

Rådgivning och information är några av de viktigaste uppgifterna som vi har för att minska risken för bränder. En enklare analys över nuläget på brandskyddet ingår alltid i samband med service och utförs av en brandskyddstekniker.

Vi hjälper till med rådgivning och tar fram förslag på paketerade lösningar som passar verksamheten.

En brandskyddskontroll görs för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan innebära risk för brand. Vi gör en kartläggning av hur er beredskap inför en eventuell brand eller olycka ser ut. Vi besöker verksamheten och dokumenterar samt ställer frågor om hur ni arbetar systematiskt med ert brandskyddsarbete.

Vi kontrollerar också vilken beredskap ni har för eventuella olyckor och sjukdomsfall.

Efter genomförd brandskyddskontroll återkommer vi med en skriftlig rapport där vi presenterar ert nuläge och, där det behövs, föreslår förbättringsåtgärder.